IN 2020 GEKOPPELD AAN DE NL14-1503846


NL15-1163357, "The Last One"

Prachtig duivinnetje uit "Leonardo" x "Halfzuster Tinkelbel".


Moeder van:

NL19-1183495, "De 495": NL19-1183313, "De 313" NL19-1183314, "De 314"
9e Arlon 1.850 d. (21e Prov. 8.960 d.) 9e Châlons en Ch. 424 d. (20e NPO 3.122 d.) 38e Fay aux Loges 965 d. (81e NPO 2.647 d. N.)
16e Rethel 466 d. (65e Nat. 7.154 d. S4) 58e Rethel 1.871 d. (168e Prov. 8.181 d.) 72e Chateaudun 586 d. (143e NPO 1.595 d. N)
26e Blankenheim 836 d. (228e Prov. 6.025 d.) 59e Weert 2.753 d. (500e Prov. 18.507 d.) 178e Arlon 1.708 d. (251 NPO 3.691 d.)
26e Chateaudun 586 d. (44e NPO 1.595 d. N) 80e Troyes 1746 d. (138e NPO 4932 d. N) 200e Kalkar 1.296 d.
90e Arlon 1.708 d. (117e NPO 3.691 d.) 107e Arlon 1.255 d. (158e NPO 3.691 d.) 202e Châlons en Ch. 1.640 d. (565e Nat. 7.014 d. S4)
140e Chimay 2.397 d. (256e NPO 5.244 d.) 142e Bierges 940 d. (626e Prov. 7.047 d.) 258e Sens 1.554 d. (583e NU 6.616 d. Z4)
184e Châlons en Ch. 3.122 d. (371e Nat. 7014 d.S4) 147e Sens 1.554 d. (276e NU 6.616 d. Z4) 276e Rethel 1.580 d. (511e Nat. 7.154 d. S4)
425e Duiven 5.330 d. (779e Prov. 9.528 d.) 161e Deurne 1.255 d. (406e Prov. 17.128 d.) 301e Weert 2.743 d.
4e Asduif Jong Midfond samenspel C 2019 . 561e Deurne 4.417 d. (1110e Prov. 17.128 d.)
. NL19-1183411, "De 411": .
. 15e Châlons en Ch. 424 d. (43e NPO 3.122 d.) .
. 30e Arlon 1.255 d. (60e NPO 3.691 d.) .


Copyright©2017, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude