NL16-1004210, "Joshua"

Hij
is een zoon van "Octavio" x "Manou".


Prestaties:

1e Gennep 2.771 d. (8e Prov. 21.289 d.)
1e Weert 2.602 d. (47e Prov. 12.193 d.)
1e Chimay 343 d. (11e - 2.832 d./64e Prov. 13.868 d.)
1e Morlincourt 215 d. (3e NPO 8.938 d./5e Nat. 17.544 d. S4)
2e Duiven 156 d. (6e - 391 d. / 67e Prov. 9.803 d.)
5e Duffel 2.403 d. (146e Prov. 9.944 d.)
6e Heusden-Z. 1.921 d. (15e Prov. 12.603 d.)
9e Weert 4.624 d. (45e Prov. 21.740 d.)
11e Deventer 473 d. (322e Prov. 8.867 d.)
13e Chimay 3.728 d. (29e Prov. 17.265 d.)
23e Chimay 1.780 d. (47e Prov. 8.722 d.)
44e Deurne 2.330 d. (201e Prov. 12.469 d.)
54e Gennep 2.610 d. (202e Prov. 16.719 d.)
69e Sittard 2.683 d. (643e Prov. 21629 d.)
72e Chateaudun 515 d. (122e NPO 1.479 d.)
79e Deventer 1.505 d. (250e Prov. 3.955 d.)
87e Sens 1.418 d. (166e NPO 3.780 d.)
107e Duiven 5.330 d. (206e Prov. 9.528 d.)
111e Tongeren 3.102 d. (447e Prov. 12.659 d.)
113e Quievrain 2565 d. (708e Prov. 19.843 d.)
122e Weert 4.333 d. (378e Prov. 20.353 d.)
123e HeusdenZolder 2.110 d. (868e Prov. 16.314 d.)
140e Meppel 3.244 d. (457e Prov. 9.536 d.)
150e Deventer 3.269 d. (363e Prov. 8.739 d.)
181e Deurne 2.959 d. (1383e Prov. 21.658 d.)
183e Weert 2.743 d. (1153e - 18.507 d.)
211e Heusden-Z. 4.321 d. (773e Prov. 20.893 d.)
225e Gennep 2.813 d. (394e Prov. 12.323 d.)
232e Quievrain 3.698 d. (660e Prov. 10.616 d.)
244e Gennep 4.475 d. (448e Prov. 17.295 d.)
255e Gennep 2.813 d. (513e Prov. 15.731 d.)
1e Asduif Oud p.v. De Dowetille 2019
2e Asduif Mifdond p.v. De Dowetille 2019
4e Asduif Oud samenspel De Eenheid 2019
8e Asduif Midfond rayon De Wâlden 2019

Vader van:


NL20-4215126, "Magic Joshua 126" NL20-4215125, "Cosmic Joshua 125" NL19-1183402, "De 402"
1e Heusden-Z. 333 d. (7e - 2.794 d./39e Prov. 20.348 d.) 1e Venlo 224 d. (5e - 1.377 d. / 75e Prov. 8.827 d.) 22e Deurne 4.417 d. (100e Prov. 17.128 d.)
12e Gennep 5.559 d. (22e Prov. 23.485 d.) 1e Sittard 165 d. (24e - 1302 d. / 190e Prov. 8.802 d.) 65e Heusden-Z. 1.535 d. (212e Prov. 8.905 d.)
34e Burdinne 2.570 d. (110e Prov. 10.362 d. 48e Chimay 758 d. (265e Prov. 6.072 d.) 83e Duiven 5.330 d. (166e Prov. 9.528 d.)
47e Duiven 3.453 d. (93e Prov. 10.371 d.) 83e Beek & Donk 2.225 d. (224e Prov. 15.078 d.) 84e Kalkar 1.296 d. (904e Prov. 11.161 d.)
102e Venlo 1.377 d. (528e Prov. 8.827 d.) 198e Heusden-Z. 4.025 d. (562e Prov. 20.441 d.) 195e Heusden-Z. 2.248 d. (807e Prov. 14.258 d.)
134e Sittard 1.880 d. (949e Prov. 8.802 d.) 388e Gennep 3.928 d. (1520e Prov. 23.485 d.) 208e Chimay 2.397 d. (411e NPO 5.244 d.)
160e Beek & Donk 2.225 d. (510e Prov. 15.078 d.) . .
174e Venlo 4.153 d. (373e Prov. 18.959 d.) NL21-1451403, "Joshua Power 403" NL19-1183403, "De 403"
256e Sittard 2.775 d. (1885e Prov. 16.143 d.) 7e Venlo 3.532 d. (45e Prov. 14.096 d.) 34e Deurne 4.417 d. (148e Prov. 17.128 d.)
. 102e Venlo 1.377 d. (532e Prov. 8.827 d.) 43e Bierges 1.271 d. (83e Prov. 7047 d.)
NL21-1451281, "Joshua Dafne 281" 210e Duiven 2.741 d. (697e Prov. 11.339 d.) 101e Heusden-Z. 1.535 d. (317e Prov. 8.905 d.)
3e Fontenay 679 d. (3e NPO 2.507 d. N / 46e AFD 7.350 d.) 241e Heusden-Z. 2.364 d. (754e Prov. 13.364 d.) 175e Troyes 1.746 d. (573e NPO 7.845 d.)
4e Chateauroux 187 d. (17e NPO 859 d. N / 84e AFD 2.406 d.) . .
22e Chateaudun 490 d. (53e NPO 1.461 d. N / 167e AFD 5.291 d.) NL22-8022944, "De 944" NL21-1451280, "Joshua Dafne 280"
67e Molrincourt 1.098 d. 1e Weert 148 d. (26e - 3.609 d./124e Prov. 15.733 d.) 15e Niergnies 1.654 d. (33e Prov. 6.289 d.)
94e Quievrain 1.512 d. 27e Heusden-Z. 2.012 d. (189e Prov. 5.462 d.) 39e Lennik 1.697 d. (69e Prov. 8.304 d.)
115e Lennik 1.189 d. 79e Étrœungt 815 d. (352e NPO 4.645 d.) 66e Duffel 1.836 d.
153e Lennik 1.697 d. 118e Heusden-Z. 3.261 d. (382e Prov. 14.216 d.) (bij Peter Crans, Den Helder)
7e Asduif Eendaagse Fond Kring 2022 147e Klarenbeek 4.596 d. (261e Prov. 11.717 d.). .
(bij Peter Crans, Den Helder) 217e Boxmeer 2.412 d. (869e Prov. 18.906 d.) NL22-8022921, "De 921"
. 403e Marche 4.365 d. (942e Prov. 11.140 d.) 57e Heusden-Z. 3.261 d. (214e Prov. 14.216 d.)
. 3e Asduif Jong samenspel C 2022 75e Étrœungt 8.151 d. (346e NPO 4.645 d.)
. . 112e Klarenbeek 4.596 d. (186e Prov. 11.717 d.)


Copyright©2019, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude