2023 GEKOPPELD AAN DE NL13-1581415


NL16-1004356, "Speedster Blue 356"

Topkweekster en moeder van "Olympic King". Zij is een dochter van "Rocking Blue" x "Gastorina".Moeder van:


NL17-1827431, "Olympic King" NL18-1393111, "Triple One"
1e Troyes 1.188 d. (4e NPO 4.411 d. N/ 10e NPO 7.270 d.) 1e Auxerre 115 d. (9e - 765 d./21e NU 4.156 d. Z4
1e Weert 993 d. (83e Prov. 18.516 d.) 2e Blankenheim 1.256 d. (144e - 7.589 d.)
1e Chateaudun 472 d. (1e NPO 1.479 d. N/ 5e NPO 2.381 d.) 3e Troyes 243 d. (14e - 1.035 d. / 39e NPO 4.411 d. N / 92e NPO 7.270 d.)
1e Quievrain 553 d. (4e - 3.031 d./ 42e Prov. 19.843 d.) 13e Weert 993 d. (990e Prov. 18.507 d.)
2e Kalkar 1.148 d. (63e Prov. 13.922 d.) 43e Gennep 945 d. (697e Prov. 17.295 d.)
3e Gennep 1.084 d. (69e Prov. 14.228 d.) 44e Bierges 710 d.
5e Deurne 1.302 d. (104e - 8.335 d.) (bij Rink Wijnstra)
10e Vierzon 445 d. (15e NPO 1.379 d./ 36e Nat. 3.097 d. S4) .
13e Lorris 1.491 d. (15e NPO 1.860 d. N/ 26e NPO 2.981 d.) NL18-1393129, "De 129":
13e Heusden-Z. 938 d. (644e Prov. 13.858 d.) 12e Gennep 945 d. (131e Prov. 17.295 d.)
14e Sens 1.242 d. (43e NU 6.616 d. Z4) 37e Bierges 710 d.
16e Deurne 1.004 d. (430e Prov. 17.128 d.) 38e Heusden-Z. 1.100 d. (1050e Prov. 16.314 d.)
20e Chimay 3.277 d. (48e Prov. 19.191 d.) 44e Gennep 945 d.
25e Heusden-Z. 991 d. (515e Prov. 15.920 d.) 45e Heuden-Z. 853 d.
27e Arlon 870 d. (138e Prov. 5.754 d.) 88e Duiven 1.381 d. (1076e Prov. 9.528 d.)
28e Blankenheim 1.090 d. (253e Prov. 6.025 d.) (bij Rink Wijnstra)
32e Sittard 1.188 d. .
42e Chimay 2.646 d. (197e Prov. 16.989 d.) NL17-1827430, "De 430"
43e Chimay 1.314 d. (216e Prov. 8.722 d.) 25e Châlons en Ch. 2.117 d. (26e NPO 3.168 d.)
52e Fay aux Loges 781 d. (293e NPO 4.621 d.) 32e Sens 790 d. (66e NPO 2.829 d.)
62e Niergnies 2.286 d. (246e NPO 11.597 d.) 35e Morlincourt 1.525 d. (102e NPO 7.577 d.)
107e Chimay 2.772 d. (312e Prov. 16.773 d.) 39e Gennep 1.533 d. (1131e Prov. 24.170 d.)
1e Asduif Eendaagse Fond p.v. De Dowetille 2019 102e Niergnies 2.286 d. (377e NPO 11.597 d.)
1e Asduif Eendaagse Fond rayon De Wâlden 2019 (bij Rink Wijnstra)
1e Asduif Eendaagse Fond samenspel De Eenheid 2019 .
1e Prov. Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club 2019 .
2e Nat. Olympiade Duif Allround Cat. D 2019-2020 .
3e Nat. Asduif cat. Allround World’s Best Pigeon 2019 .
4e Prov. Asduif Eendaagse Fond afd. Friesland '96 2019 .
6e Nat. Asduif Eendaagse Fond WHZB 2019 .
8e Nat. Asduif Oud Pipa Rankings 2019 .
8e Nat. Asduif cat. Allround De Allerbeste 2019 .
11e Nat. Asduif Midfond + Dagfond Pipa Rankings 2019 .
(bij Rink Wijnstra) .


Copyright©2022, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude