IN 2023 GEKOPPELD AAN DE B12-6023410


NL17-1827431, "Olympic King"


Prestaties:

1e Troyes 1.188 d. (4e NPO 4.411 d. N/ 10e NPO 7.270 d.)
1e Weert 993 d. (83e Prov. 18.516 d.)
1e Chateaudun 472 d. (1e NPO 1.479 d. N/ 5e NPO 2.381 d.)
1e Quievrain 553 d. (4e - 3.031 d./ 42e Prov. 19.843 d.)
2e Kalkar 1.148 d. (63e Prov. 13.922 d.)
3e Gennep 1.084 d. (69e Prov. 14.228 d.)
5e Deurne 1.302 d. (104e - 8.335 d.)
10e Vierzon 445 d. (15e NPO 1.379 d./ 36e Nat. 3.097 d. S4)
13e Lorris 1.491 d. (15e NPO 1.860 d. N/ 26e NPO 2.981 d.)
13e Heusden-Z. 938 d. (644e Prov. 13.858 d.)
14e Sens 1.242 d. (42e NPO 4.184 d. N / 65e NPO 6.629 d.)
16e Deurne 1.004 d. (430e Prov. 17.128 d.)
20e Chimay 3.277 d. (39e Prov. 19.191 d.)
25e Heusden-Z. 991 d. (515e Prov. 15.920 d.)
27e Arlon 870 d. (138e Prov. 5.754 d.)
28e Blankenheim 1.090 d. (253e Prov. 6.025 d.)
32e Sittard 1.188 d.
42e Chimay 2.646 d. (197e Prov. 16.989 d.)
43e Chimay 1.314 d. (216e Prov. 8.722 d.)
52e Troyes 1.361 d. (123e NPO 4.932 d. N/ 227e NPO 7.845 d.)
52e Fay aux Loges 781 d. (293e NPO 4.621 d.)
62e Niergnies 2.286 d. (246e NPO 11.597 d.)
107e Chimay 2.772 d. (312e Prov. 16.773 d.)
1e Asduif Eendaagse Fond p.v. De Dowetille 2019
1e Asduif Eendaagse Fond rayon De Wâlden 2019
1e Asduif Eendaagse Fond samenspel De Eenheid 2019
1e Prov. Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club 2019
2e Nat. Olympiade Duif Allround Cat. D 2019-2020
3e Nat. Asduif cat. Allround World’s Best Pigeon 2019
4e Prov. Asduif Eendaagse Fond afd. Friesland '96 2019
6e Nat. Asduif Eendaagse Fond WHZB 2019
8e Nat. Asduif Oud Pipa Rankings 2019
8e Nat. Asduif cat. Allround De Allerbeste 2019
1e Asduif Eendaagse Fond rayon De Wâlden 2019
1e Asduif Eendaagse Fond samenspel De Eenheid 2019
1e Prov. Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club 2019
2e Nat. Olympiade Duif Allround Cat. D 2019-2020
3e Nat. Asduif cat. Allround World’s Best Pigeon 2019
4e Prov. Asduif Eendaagse Fond afd. Friesland '96 2019

6e Nat. Asduif Eendaagse Fond WHZB 2019
8e Nat. Asduif Oud Pipa Rankings 2019
8e Nat. Asduif cat. Allround De Allerbeste 2019

Vader van:

NL22-8022936, "The Slow Descender" NL22-8022952, "De 952 " NL21-1451392, "Olympic King Milla"
13e Étrœungt 815 d. (106e NPO 4.645 d.) 37e Étrœungt 3.259 d. (108e NPO 7.526 d.) 18e Reims 1.529 d. (66e NPO 6.769 d.)
49e Klarenbeek 4.596 d. (87e Prov. 11.117 d.) 225e Weert 3.609 d. (729e Prov. 15.733 d.) 116e Heusden-Zolder 2.364 d. (474e Prov. 13.364 d.)
290e Marche 4.365 d. (664e NPO 11.140 d.) 277e Marche 4.365 d. (632e NPO 11.140 d.) .
323e Étrœungt 3.259 d. (682e NPO 7.526 d.) 379e Klarenbeek 4.596 d. (624e Prov. 11.117 d.) NL22-8022910, "De 910"
360e Weert 3.609 d. (1039e Prov. 15.733 d.) 245e Boxmeer 2.412 d. (960e Prov. 18.906 d.) 1e Heusden-Zolder 120 d. (10e - 1.272 d./109e Prov. 6.349 d.)
. . .
NL22-8022935, "Angry Eye" NL22-8022909, "Hanging Wings" .
41e Boxtel 1.141 d. (189e Prov. 4845 d.) 167e Marche 4.365 d. (664e NPO 11.140 d.) .
59e Heusden-Z. 1.272 d. (257e Prov. 6.349 d.) 253e Klarenbeek 4.596 d. (87e Prov. 11.117 d.) .
. 343e Étrœungt 3.259 d. (729e NPO 7.526 d.) .


Copyright©2021, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude