NL20-1023195, "Silvian Bella"

Zoon van "Silvian" (uit "Hugo" x "Gastorina") x "Arabella" (dochter "006", rechtstreeks Ad Schaerlaeckens).


Prestaties:

1e Weert 98 d. (17e - 1.158 d. / 81e Prov. 6.291 d.)
7e Heusden-Z. 2.305 d. (54e Prov. 18.139 d.)
8e Chélons en Ch. 1.305 d. (22e Prov. 5.723 d.)
10e Chimay 1.846 d. (120e Prov. 16.354 d.)
13e Weert 1.988 d. (70e Prov. 10.185 d.)
15e Boxmeer 2.540 d. (104e Prov. 19.444 d.)
34e Klarenbeek 1.578 d. (213e Prov. 5.080 d.)
47e Boxmeer 2.840 d. (155e Prov. 12.927 d.)
50e Sualieu 799 d. (143e NU 2.916 d. Z4)
51e Chimay 758 d. (275e Prov. 6.072 d.)
68e Arlon 2.090 d. (264e Prov. 10.564 d.)
82e Heusden-Z. 1.272 d. (308e Prov. 6.349 d.)
154. Heusden-Z. 1.595 d. (388e Prov. 8.724 d.)
201e Boxmeer 2.197 d. (1119e Prov. 19.125 d.)
235e Beek & Donk 3.318 d. (470e Prov. 15.078 d.)
257e Duiven 3.453 d. (421e Prov. 10.371 d.)
385e Weert 3.952 d. (1194e Prov. 18.654 d.)


Copyright©2023, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude